10 KROKOV vývoja a výroby čerpadiel SPIRAM podľa štandardov INDUSTRY 4.0

Čerpacie agregáty SPIRAM sú v rámci svojich aplikácií čerpadlami s najvyššími účinnosťami na svete.  Pre dosiahnutie čo najlepších parametrov je nevyhnutné poznať ich funkčné oblasti v rámci parametrov ako sú prietok a dopravná výška, priechodnosť, otáčky, NPSH a prislúchajúca hydraulická účinnosť.

Z tohto dôvodu je zadávanie parametrov jeden z najdôležitejších krokov v rámci vývoja a výroby čerpadiel SPIRAM. Ide zároveň o časť vývoja, do ktorej je zapojený nie len výskumno-vývojový tím, ale aj obchodné oddelenie, ktoré hrá práve pri tomto bode tú najdôležitejšiu úlohu. Práve obchodné oddelenie definuje návrhy na hydraulické parametre, ktoré majú v praxi najväčšie uplatnenie.

VÝVOJ NA MIERU

Pri začatí vývoja každej hydrauliky čerpadiel SPIRAM stála konkrétna aplikácia, konkrétne čerpadlo, s ktorým mal zákazník problém. Medzi najčastejšie patria časté upchávanie sa, nízka životnosť alebo vysoké prevádzkové náklady spojené s nízkou účinnosťou. Vývoj a výroba čerpadla priamo na mieru garantuje dosiahnutie maximálnych možných parametrov pri danej aplikácii.

Takáto zákazková výroba nemá konkurenciu z pohľadu produktu (štandardný katalógový produkt nemôže ponúknuť efektívnejšie parametre), ani z pohľadu prístupu (SPIRAM ako jediný vo svete ponúka vývoj a výrobu odstredivých čerpadiel na mieru). Výsledkom osvojenia si princípov INDUSTRY 4.0 nie len na strane výroby, ale hlavne vývoja sú čerpadlá s bezkonkurenčnými parametrami.

DOKONALÁ HYDRAULIKA

Hovorí sa, že najlepšie veci sú tie najjednoduchšie. Skrutkovicové čerpadlá spájajú veľmi jednoduchý princíp posunu médií vychádzajúci z Archimedovej špirály, ktorá je aj najstarším čerpadlom používaným starom v Egypte a odstredivým čerpadlom, ktoré zabezpečuje dopravnú výšku. Vysoké priechodnosti a účinnosti dosahuje bez nutnosti použitia elektroniky, spätných chodov a iných fukcií, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť poruchy a nákladov na servis.

Tzv. Archimedova špirála bola využívaná na čerpanie vody už v staroveku

Výsledkom dlhoročnému výskumu, ktorému sme sa venovali ešte pred samotným vývojom čerpadiel SPIRAM, je aj fakt, že tieto čerpadlá sú vhodné pri parametroch charakterizovaných pre radiálne, ale aj diagonále čerpadlá. Tým pádom môžeme povedať, že čerpadlá SPIRAM sú čerpadlami s najväčším rozsahom parametrov pri garantovaní vysokých priechodností a bezkonkurenčných účinností. Sme presvedčení o tom, že ich hydraulika je budúcnosťou v rámci efektívneho čerpania ťažko-merateľných médií.

PROCES ZADÁVANIA PARAMETROV

Základné návrhové parametre sú prietok, dopravný výška, priechodnosť, otáčky čerpadla a požiadavky na prevádzku, a teda živnosť. Parameter hydraulická účinnosť je stanovovaný ako minimum, avšak cieľom je dosiahnuť najvyššiu možnú účinnosť. Viac detailov o rozhodujúcich detailoch pre začatie vývoja nájdete v tomto článku.

Po zadaní parametrov vývojový tým prekontroluje realizovateľnosť zadania. V tejto fáze sa pomocou interného know-how, ktoré vychádza z dlhoročného výskumu a vývoja skrutkovicových čerpadiel, prekontrolujú všetky okrajové podmienky a urobí sa prvotný výpočet pomocou interného počítačového programu.

Následne prichádza fáza internej prezentácie výsledkov. V tejto fáze sa bližšie stanovujú ďalšie dôležité parametre ako je napríklad umiestnenie optima pre dosiahnutie čo najkomplexnejšej krivky (napríklad v prípade, keď ide o požiadavku na regulovateľnosť prietokov), sklon krivky, ktorý výrazne ovplyvňuje parametre čerpadla (zohľadnenie požiadavky na udržiavanie prietoku alebo dopravnej výšky), NPSH parametre, a pod. Tieto informácie musia byť stanovené práve obchodným oddelením, aby navrhnuté čerpadlo presne spĺňalo požiadavky zákazníka.

Až po stanovení všetkých dôležitých hodnôt je požiadavka na vývoj konkrétneho čerpadla posunutá na vývojový tím, ktorý pokračuje na KROK 2: VÝVOJ HYDRAULICKEJ ČASTI ČERPADLA.