ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážený klient, tento dokument slúži na poskytnutie Vám základných informácií o tom prečo zbierame Vaše osobné údaje, jedine za akým účelom ich môžeme použiť, komu ich poskytneme ako i ďalšie potrebné informácie vyplývajúce z právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov. V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených kontaktoch.

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je PRAKTIKPUMP, s.r.o. IČO: 36647861 so sídlom Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen, Slovensko (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

adresa: PRAKTIKPUMP, s.r.o., Ladomerská Vieska 444, 965 01 Ladomerská Vieska

email:  zajacova@praktikpump.sk

AKÉ TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV ZBIERAME A NAČO ICH POTREBUJEME

 • Ekonomicko-účtovná agenda

Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby

 • Vymáhanie pohľadávok

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo pobytu, dátum narodenia alebo iný identifikačný údaj, kontaktné údaje

 • Zmluvné vzťahy

Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo občianskeho preukazu, EVČ, cena, číslo účtu

 • Evidencia SZČO

Meno, priezvisko, titul, adresa, bydlisko, dátum narodenia, banka – číslo účtu, kontaktné údaje

 • Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Meno, priezvisko, titul, pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, osobné číslo zamestnanca, zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisku, identifikačné údaje zamestnávateľa

 • Evidencia klientov

Titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo

 • Zmluvné vzťahy – klienti FO

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail

 • Zverejňovanie zmlúv

Meno, priezvisko, funkcia, kontaktné údaje konajúcej osoby a/alebo zamestnanca dotknutej zmluvnej strany

 • Evidencia reklamácií

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo pobytu, kontaktné údaje, číslo účtu

 • Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti

Obrazový záznam

 • Evidencia dokumentov pre získanie povolení na výkon predmetu činnosti prevádzkovateľa
  Vystavovateľ dokumentu, certifikátu, identifikačné údaje vystavovateľa dokumentu, certifikátu, meno, priezvisko a podpis vystavovateľa dokumentu, certifikátu, údaje dokumentu, certifikátu
 • Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Údaje uvedené v životopise, motivačnom liste a ďalších požadovaných dokumentoch potvrdzujúcich požadovanú kvalifikáciu, najmä meno, priezvisko, rodné meno, titul, vzdelanie, pracovná prax, zamestnanie, pracovné zaradenie, funkcia, priebeh predchádzajúcich zamestnaní, dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, predchádzajúci pobyt, rodinný stav, kontakt – telefonický, e-mail,  číslo OP, resp. cestovného dokladu, iné identifikačné údaje, výpis z registra trestov, osvedčenie o získanom vzdelaní v odbore

CEZHRANIČNÝ PRENOS

Prevádzkovateľ neuskutočňuje cezhraničný prenos osobných údajov.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.  

AKO DLHO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu. 

Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.

V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu. 

VAŠE PRÁVA

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky u kontaktnej osoby prevádzkovateľa: 

 • Právo na informácie

Každá osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, má právo na informácie, ktoré stanovuje nariadenie GDPR a zákon o ochrane osobných údajov. Za týmto účelom je prevádzkovateľ povinný prijať vhodné opatrenia, aby tieto informácie dotknutej osobe poskytol. Informácie môžu byť poskytnuté prostredníctvom webovej stránky, emailom alebo v listinnej forme. Informácie musia byť poskytnuté v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho. 

 • Právo na prístup k údajom

Každá osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, má právo získať potvrdenie o tom, či konkrétny prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje. Ak osobné údaje tejto osoby spracúva, má dotknutá osoba právo na prístup k týmto údajom a informácie o ich spracúvaní stanovené zákonom.

 • Právo na opravu

Každá osoba má právo, aby prevádzkovateľ spracúval iba jej správne a aktuálne údaje. Ak dotknutá osoba o to prevádzkovateľa požiada, tak musí nesprávne a neaktuálne údaje opraviť. 

 • Právo na vymazanie

V určitých prípadoch má osoba, ktorej údaje prevádzkovateľ spracúva, právo na vymazanie jej osobných údajov. Ak sú splnené zákonné podmienky, prevádzkovateľ je povinný jej údaje vymazať. 

 • Právo na obmedzenie spracúvania

V určitých prípadoch má osoba, ktorej údaje prevádzkovateľ spracúva, právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov. Počas obmedzenia spracúvania môže prevádzkovateľ jej údaje len uchovávať, iným spôsobom ich spracúvať nemôžete.

 • Právo na prenosnosť údajov

Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v elektronickej forme na základe súhlasu danej osoby, môže ho požiadať, aby jej osobné údaje poskytol vo forme, ktorá umožňuje prenos inému prevádzkovateľovi. 

 • Právo namietať
 1. Dotknutá osoba má za určitých okolností právo namietať proti spracúvaniu jej údajov. 
 2. Dotknutým osobám prevádzkovateľ zabezpečí bezporuchový výkon ich práv, v čo najjednoduchšej podobe, nekladie im prekážky. Preto vytvoril systém, prostredníctvom ktorého by mohli dotknuté osoby uplatňovať svoje práva. 
 3. Dotknutej osobe sú vždy poskytnuté informácie o spracúvaní jej osobných údajov a sú poučené o svojich právach. Prevádzkovateľ poskytuje tieto informácie vhodným spôsobom podľa okruhu dotknutých osôb, napríklad písomne v listinnej forme, mailom alebo zverejnením na webovom sídle. 
 4. Dotknuté osoby môžu uplatňovať svoje práva e-mailom na zajacova@praktikpump.sk alebo poštou na adresu spoločnosti s označením zásielky Ochrana osobných údajov.
 5. Pri uplatnení práv dotknutou osobou telefonicky dotknutú osobu kompetentná osoba prevádzkovateľa upovedomí o vhodnej forme, akou môže svoje práva uplatniť. 
 6. Prevádzkovateľ každú žiadosť zaeviduje a vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca. V tejto lehote informuje dotknutú osobu, ktorá žiadosť podala, o opatreniach, ktoré na základe jej žiadosti prijali. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O predĺžení lehoty dotknutú osobu informuje do jedného mesiaca od podania žiadosti spolu s odôvodnením zmeškania lehoty. Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti sa podáva rovnakým spôsobom, akým bola podaná žiadosť, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.
 7. Pri použití ktoréhokoľvek z vyššie uvedených spôsobov uplatnenia práv dotknutých osôb, je potrebné zabezpečiť nasledovné:
 8. presnú identifikáciu žiadateľa. Jeho autenticitu. Preukázateľné zabezpečenie skutočnosti, že žiadosť o poskytnutie informácii je skutočne od DO alebo osoby, ktorá je oprávnená žiadať v mene DO o poskytnutie informácií.
 9. nepopierateľnosť odoslania žiadosti, preukázateľné zabezpečenie nemožnosti poprieť skutočnosť,  že žiadosť o poskytnutie informácii bola odoslaná DO.
 10. zabezpečenie dôvernosti a integrity odosielaných informácii počas ich prenosu k DO.
 11. preukázateľné zabezpečenie toho že informácie boli dotknutej osobe komunikačným kanálom doručené.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

v zmysle článku 14 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje poverenými osobami v súlade s pokynmi prevádzkovateľa a pri dodržaní všetkých prijatých bezpečnostných opatrení. Spracúvanie osobných údajov je v súlade so zásadou zákonnosti. Spracúvanie len tých osobných údajov, ktoré sú pre dosiahnutie presne vymedzeného účelu spracúvania osobných údajov považované za nevyhnutné. Zabezpečenie likvidácie osobných údajov zo všetkých nosičov dát po uplynutí nevyhnutnej doby na ich uchovávanie. Naplnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám vyplývajúcej z článkov 12 a nasl. Nariadenia GDPR. Pri spracúvaní osobných údajov je prevádzkovateľ povinný dodržiavať zásadu transparentnosti. V rámci tejto zásady prevádzkovateľ dotknutú osobu musí informovať o podmienkach spracúvania osobných údajov a následne jej údaje skutočne spracúvať v súlade s týmito informáciami. Zabezpečenie zachovávania mlčanlivosti zamestnancov a osôb prítomných v objekte/objektoch. Uzatvorenie zmluvného vzťahu so sprostredkovateľom a zabezpečenie naplnenia všetkých legislatívnych požiadaviek upravujúcich vzťah prevádzkovateľ – sprostredkovateľ. Rešpektovanie základných práv dotknutých osôb a zabezpečenie ich dodržiavania.

Základné zásady spracúvania osobných údajov:

 • Zásada zákonnosti

Spracúvať osobné údaje môže prevádzkovateľ len na niektorom z právnych základov stanovených nariadením GDPR, pričom táto povinnosť sa vzťahuje na dodržiavanie nie len nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov ale aj iných relevantných právnych predpisov. 

 • Zásada obmedzenia účelu 

Osobné údaje môže prevádzkovateľ získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a legitímny účel. Ďalej spracúvať takto získané osobné údaje na iný účel, ktorý nie je zlučiteľný s pôvodným účelom, je zakázané. 

 • Zásada minimalizácie údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať len tie osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Spracúvať také osobné údaje, ktoré sú nadbytočné, nepotrebné a nie sú nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného účelu je zakázané. 

 • Zásada správnosti

Ak zistíte, že osobné údaje nie sú správne, musíte prijať všetky dostupné opatrenia na ich opravu alebo vymazanie. 

 • Zásada minimalizácie uchovávania

V zmysle nariadenia GDPR sa môžu osobné údaje spracúvať len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie stanoveného účelu. Po ukončení spracúvania osobných údajov na daný účel je potrebné osobné údaje zlikvidovať.

 • Zásada integrity a dôvernosti

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov, ktoré spracúva. Za týmto účelom je povinný prijať primerané technické a organizačné opatrenia. 

 • Zásada zodpovednosti

Súlad spracúvania osobných údajov s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov a dodržiavanie všetkých svojich povinností je prevádzkovateľ povinný zdokumentovať, aby splnenie jednotlivých povinností vedel prevádzkovateľ preukázať v prípade kontroly.

PRÍLOHA K ZÁSADÁM OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

SÚBORY COOKIES

Za účelom zabezpečenia riadneho fungovania tejto web stránky a zlepšenia poskytovaných služieb, ukladáme niekedy vo vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies.

ČO SÚ COOKIES?

Cookie sú malé textové súbory vytvorené komunikáciou medzi touto web stránkou a prehliadačom. Cookie ukladajú naše servery, pomocou prehliadača do vášho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu). Vďaka cookie naša stránka pri ďalšej návšteve pozná vaše zariadenie.

NA ČO POUŽÍVAME COOKIES?

Naše servery používajú cookies za účelom skvalitňovania služieb a prispôsobenia obsahu web stránky vašim potrebám a preferenciám. Používame ich najmä na:

 • zhromažďovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie informácií o vašom prístupe a správaní sa na webe,
 • rozpoznanie a zjednodušenie používania webu pri opätovnej návšteve,
 • poskytnutie informácií z okruhu vašich záujmov a potrieb,
 • odporúčanie služby, ktoré zodpovedajú vašim záujmom a potrebám,
 • monitorovanie správneho fungovania webu,
 • skvalitňovanie poskytovaných služieb.

Cookie používa takmer každá web stránka. Pri opätovnej návšteve vám pomôžu zapamätať si navštívené stránky a predchádzajúce nastavenia. Tým, že prehliadate túto web stránku súhlasíte s ukladaním cookie na uvedený účel. Zbierané údaje sú anonymné a nevedú k vašej priamej identifikácii.

AKÉ SÚ DRUHY COOKIE?

Z časového hľadiska používame cookie, ktoré sú dočasné a trvalé:

 • Dočasné cookie sa ukladajú vo vašom zariadení len počas doby trvania návštevy, kým web stránku nezatvoríte.
 • Trvalé cookie sa ukladajú vo vašom zariadení a zostávajú tam až dokým ich nevymažete, resp. neuplynie doba nastavená v prehliadači.

Z obsahového hľadiska prevádzkovateľ používa nasledovné cookie:

 • Základné cookie, ktoré sú potrebné na riadne a kvalitné užívanie web stránky (napr. prihlasovacie údaje)
 • Prevádzkové cookie, prostredníctvom ktorých môžeme analyzovať vaše správanie na web stránke (napr. počet stránok, na ktorých bol, či aký čas na nich zotrval);
 • Funkčné cookie, prostredníctvom ktorých môžeme skvalitniť funkčnosť web stránky tým, že sa zaznamenáva, ktoré služby vám už boli ponúkané.
 • Reklamné cookie, prostredníctvom ktorých je možné vyhodnotiť okruh vašich záujmov a potrieb a na základe toho vám ponúknuť relevantné služby.

Cookie na reklamné účely používame iba s vašim súhlasom.

AKO ZMENIŤ UKLADANIU COOKIE?

Väčšina webových prehliadačov podporuje správu cookie. Vo svojom prehliadači si môžete cookie zmazať, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie, prípadne obmedziť ich na vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe správy cookie nájdete na týchto webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

COOKIES TRETÍCH STRÁN

Na našej webovej stránke sú odkazy a prepojenia aj na iné web stránky. Preto môžu byť počas prehliadania našej web stránky vytvorené súbory cookie, ktoré nepodliehajú našej kontrole. 

Ide napríklad o prepojenie s analytickými nástrojmi Google alebo obsahu Facebook či YouTube. Podmienky používania súborov cookie si môžete prečítať na ich stránkach.

NA KOHO SA OBRÁTIŤ?

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania cookie na našich web stránkach, kontaktujte nás

KontaktNé informácie

adresa: PRAKTIKPUMP, s.r.o., Ladomerská Vieska 444, 965 01 Ladomerská Vieska

email:  zajacova@praktikpump.sk