10 KROKOV vývoja a výroby čerpadiel SPIRAM podľa štandardov INDUSTRY 4.0
KROK 8: VÝROBA ČERPADLA - ODLIEVANIE, OBRÁBANIE, KOMPLETOVANIE, LAKOVANIE ČERPADIEL SPIRAM

Finálnym produktom z vlastnej modelárne je pri výrobe čerpadiel SPIRAM hotové modelové zariadenie pre odlievanie komponentov (ďalej len model).

Nasledujúcim krokom je už samotná výroba čerpadiel SPIRAM. Tá začína v zlievarňach.

Na odlievanie využívame výhradne osvedčené zlievarne na území Slovenska a Českej republiky.

Vďaka lokálnej výrobe nielen samotných čerpadiel, ale aj čiastkových komponentov, vieme garantovať výrobu a dodávky aj v prípade uzatvorenia hraníc, čo sa ukázalo ako jednou z veľkých výhod najmä počas posledného roka.

Príprava foriem

Hotové modely sú prevezené do zlievarne, ktorá v rámci vstupnej kontroly preverí ich stav. Ide najmä o drsnosť povrchov a funkčnosť skladania jadrovníkov.

Vďaka tejto kontrole sa predchádza prestojom v zlievarni kvôli nesprávne navrhnutým modelom. Po kontrole zlievareň zaradí výrobu odliatkov do výrobného procesu.

Súbežne s kontrolou modelov a ich evidenciou prebieha už prvotná príprava výroby, kedy si formovači pripravujú náliatky, vtokové kolíky a rámy potrebné pre odlievanie.

V oblasti odlievania spolupracujeme s viacerými zlievarňami, ktoré nám garantujú odlievanie odliatkov z nami stanovených materiálov v najvyššej kvalite.

Rovnako dôležitým faktorom pri výbere zlievarní je tiež rozmer a váha odliatkov, kde pri väčších rozmeroch samotné odliatky vážia rádovo 100 až 1000 kg.

Ako základné materiály v rámci výroby čerpadiel SPIRAM sú pre nechemické médiá použité materiály GGG40 resp. GGG50.

Pre priemyselné využitie čerpania chemicky agresívnejších médií je to materiál AISI316. Diely v týchto materiáloch sú tiež dostupné v rámci skladových zásob. Do ponuky patria aj ostatné materiály, ako napríklad nerez 316L, zliatiny hliníka, duplex, zliatiny titánu a ďalšie.

V rámci požiadavky na vysokú oteruvzdornosť pre tie najťažšie aplikácie má SPIRAM vo svojej ponuke špeciálny materiál SPIROHARD.

Ide o špeciálnu zliatinu s vysokým obsahom chrómu, ktorý dosahuje tvrdosť až 60 HRC. Materiál SPIROHARD spĺňa všetky požiadavky pre bagrovacie čerpadlá (slurry pumps) používané napríklad v ťažiarskom priemysle.

Odlievanie

Po príprave foriem sa pristupuje k samotnému odlievaniu. Po odliatí požadovaného počtu odliatkov z požadovaného materiálu sa nechajú odliatky vo forme vytuhnúť, aby dosiahli požadovaný finálny tvar a materiálové vlastnosti.

Vytuhnuté odliatky sa z formy následne mechanicky vyklepú a sú očistené od zbytkov formovacej zmesi. Z odliatkov sú odstránené nežiadúce časti, najmä vtoková sústava, náliatky a tzv. otrepy, ktoré zostanú na odliatku všade tam, kde sa spájajú formy a jadrá do jedného celku.

Tieto nežiadúce časti sú manuálne odbrúsené pri apretovaní. Hotové odliatky sú zabalené, uložené na paletu a odoslané do výrobného závodu SPIRAM v Ladomerskej Vieske.

Proces prevzatia odliatkov

Príjem odliatkov pozostáva z viacerých medzikrokov: prebratie (kontroluje sa počet a sortiment prijatých odliatkov), kontrola kvality odliatkov (rozmery, hmotnosti, povrchové vady).

Po absolvovaní všetkých krokov sú vyradené nevhodné odliatky. Tie vyhovujúce sú označené a založené do skladu podľa veľkosti čerpadla, pre ktoré sú určené.

Obrábanie

Po prijatí odliatkov nasleduje proces obrábania. Pri obrábaní jednotlivých dielov čerpadiel sa vychádza z výrobných výkresov, na ktorých sú presne definované rozmery, tolerancie a drsnosti povrchov.

V dobe Industry 4.0 je samozrejme potrebné všetky tieto údaje spracovať počítačovo a pracovať tiež s virtuálnymi 3D modelmi.

Obrábací stroj MCV 1000
Obrábací stroj MCV 1000.

Komponenty SPIRAM sú obrábané na moderných viacrovinných obrábacích centrách.

Všetci naši partneri, ktorí zabezpečujú obrábanie, sú lokálne spoločnosti a majú implementované všetky požadované certifikáty zabezpečujúce najvyššiu kvalitu.

Pred zahájením spolupráce musí každý dodávateľ podstúpiť audit vykonaný spoločnosťou PRAKTIKPUMP.

Vďaka 3D modelom dielov, obrobkom aj odliatkom je možné efektívne nastaviť proces obrábania používanými obrábacími centrami.  Obrábač si vďaka týmto podkladom pripraví program pre CNC stroj, zvolí si vhodný nástroj, spôsob upnutia a rezné parametre.

Keď je program pripravený, stačí už len spustiť CNC obrábací stroj, aby vykonal zadanú úlohu. Ideálne je obrábať diely na jedno upnutie.

Tento základný fakt sa snažíme dodržať v maximálnej možnej miere nielen pri technologickom návrhu obrábania, ale už pri samotnom návrhu konštrukcie.

Všetky kroky sú navrhované a dohliadané priamo našimi vlastnými technológmi a kvalitármi, ktorí zodpovedajú za prvotriednu kvalitu výroby čerpadiel SPIRAM.

Meranie

Finálne opracovaný diel prejde procesom kompletného merania rozmerov. Meranie je dôležitý proces, ktorého výstupom je merací protokol.

Ten potvrdzuje, že všetky rozmery, tolerancie a drsnosti na obrobenom diele sú zhodné s údajmi na jeho výrobnom výkrese. Je tak zaručené, že sa pri kompletizácii čerpadla nevyskytnú žiadne problémy.

Proces merania rozmerov.

Prijatie na sklad

Po prijatí čerpadla na náš sklad sú vykonané kroky vstupnej kontroly, ktoré pozostávajú z kontroly množstva, vizuálnej kontroly kvality a kontroly meracích protokolov a fyzických meraní vybraných kritických rozmerov.

Následne sú opracované plochy povrchovo ošetrené proti korózii a uskladnené na vopred určené miesto v sklade podľa toho, či sa jedná o diely určené na bezprostrednú montáž, alebo o diely určené na uskladnenie.

Pred samotným uskladnením obežného kolesa je nevyhnutné urobiť jeho dynamické vyváženie. To vykonávame na našej vlastnej dynamickej vyvažovačke.

Dynamická vyvažovačka určená na vyvažovanie odliatkov čerpadiel SPIRAM.
Dynamická vyvažovačka.

Riešenie Just in time

Trendom aplikovaným v dnešnej priemyselnej dobe je systém riadenia a dodávky materiálov Just in Time (JIT), ktorý pri výrobe našich čerpadiel naplno využívame.

Obrábanie jednotlivých dielov trvá rádovo hodiny, maximálne dni, takže je to vždy o správnom načasovaní výroby a zladení výrobných kapacít jednotlivých dodávateľov s našimi potrebami a požiadavkami.

Vďaka tomu, že sme si naplno osvojili smer INDUSTRY 4.0 a predovšetkým jeho správnu implementáciu vo výrobnom procese, môžme dodávať týmto spôsobom čerpadlá v reálnom čase. V čerpadlárskom segmente je pritom štandardom doba dodania rádovo týždňoch.

Nákup štandardizovaných dielov

Súčasne s procesom výroby odliatkov a ich obrobenia prebieha proces nákupu a prípravy štandardizovaných dielov akými sú napríklad mechanické upchávky, ložiská, tesnenia a ďalšie.

V tejto oblasti spolupracujeme výhradne s renomovanými výrobcami uvedených komponentov tak, aby bola zabezpečená prísna požadovaná kvalitatívna úroveň finálneho produktu.

Kompletizácia dielov čerpadla SPIRAM
Kompletizácia dielov.

Finalizácia

Po príprave a kontrole všetkých komponentov sa súčasne s výrobným protokolom zadáva čerpadlo na finálne zmontovanie.

Montáž čerpadiel je vykonávaná výhradne našimi vlastnými vyškolenými technikmi, ktorí na základe montážnych zostáv za použitia špeciálnych nástrojov a prípravkov skompletizujú čerpadlo.

Montáž čerpadiel SPIRAM, vykonávaná výhradne vlastnými vyškolenými technikmi.
Kompletizácia čerpadla SPIRAM vyškoleným technikom.
Kompletizácia čerpadla SPIRAM.
Čerpadlo SPIRAM pred aplikovaním náteru.

Vyskladnenie čerpadla SPIRAM

Po vyskladaní čerpadla sa vykoná prvý kompletný nástrek základnou farbou a čerpadlo je otestované na skúšobni za účelom overenia, či spĺňa požadované hydraulické a výkonové parametre. Kontrolované sú tiež jeho vizuálne a mechanické atribúty.

Po vyhovujúcej skúške čerpadla sa vykoná druhý nástrek základnou farbou, ktorá eliminuje nerovnosti po formovacej zmesi. Každý z týchto nástrekov, respektíve vrstvy farby, musia odstáť 24 hodín.

Počas tohto času musí byť čerpadlo a priestor okolo neho udržiavané pri konštantnej teplote, aby boli dodržané technologické postupy pri striekaní farby.

Povrchový nástrek firemnou farbou RAL5008 sa aplikuje po úplnom vytuhnutí  základnej vrstvy.

Hrúbka nástreku je po každej vrstve meraná tak, aby vyhovovala predpísanej hrúbke a teda zabezpečila odolnosť a stálosť systému povrchovej úpravy našich čerpadiel.

Pri povrchovej úprave používame vysokoodolný systém, ktorý vyhovuje prísnym štandardom odolnosti voči prostrediu vystavenému vplyvu morskej vody a taktiež rôznym vplyvom mechanického zaťaženia, napríklad pri montáží čerpadla na danú pozíciu alebo pri preprave čerpadla na miesto montáže.

Farba RAL5008 je unikátnou v rámci čerpadlárskeho priemyslu rovnako tak, ako čerpadlá SPIRAM. Aj na jej základe je možné spoznať naše produkty po celom svete.

Je však, samozrejme, možné použiť akékoľvek farebné vyhotovenie podľa požiadavky nášho obchodného partnera.

Skompletizované čerpadlá SPIRAM, pripravené na odovzdanie zákazníkovi.
Skompletizované čerpadlá SPIRAM.

Finálnou záležitosťou pri výrobe čerpadla je pripevnenie výrobných štítkov na čerpadlá. Podľa výrobného štítku je možné identifikovať čerpadlo, jeho pozíciu či hydraulické a elektrické parametre.

Jedinečné výrobné číslo zabezpečuje možnosť jednoznačne dohľadať výrobnú dokumentáciu pre konkrétne čerpadlo a zabezpečiť v prípade potreby správny náhradný diel zo zoznamu náhradných dielov pre dané čerpadlo s týmto výrobným číslom.

Čerpadlo je nakoniec zakonzervované, zabalené, upevnené na paletu a pripravené na expedíciu k zákazníkovi či uskladnenie na sklade.